0

A Kosár üres

Vásárlás folytatása
  • 0 Ft Részösszeg

  Szerzői Jogi Nyilatkozat

  Szerzői jogi nyilatkozat


  https://forgersguild.hu/ weboldal (továbbiakban: „Honlap”, „Mű”) mint gyűjteményes műnek minősülő adatbázis, és annak teljes tartalma, így a honlapon található képek, szövegek, grafika, logó, honlap design, és a honlap forráskód szerzői jogi védelem alatt állnak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szerzői jogi tv.) alapján.

  A Honlapot PERK TECHNOLOGIES Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 29. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-332481. adószáma: 26567288-2-43)  (továbbiakban: „Szerző”) alkotta meg, így a szerzői jog őt illeti meg.

  A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Erre tekintettel tilos a Honlap, és annak bármely tartalmának többszörözése, terjesztése, átdolgozása, nyilvánossághoz történő közvetítése vagy más módon történő felhasználása a Szerző írásbeli engedélye nélkül. Többszörözésnek minősül a Mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint egy vagy több másolat készítése a rögzítésről.

  A Mű engedély nélküli felhasználása esetére a Szerzői jogi tv. az alábbi jogkövetkezmények alkalmazását írja elő: 

  1. §  (1) Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
  2. a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  3. b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  4. c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  5. d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  6. e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  7. f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

  (2) A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Az e törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

  Amennyiben a szerzői jog megsértése vagyoni hátrányt okoz, a jogsértés büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után a 2012. évi C törvény (Büntető Törvénykönyv) alábbi rendelkezései szerint:

  1. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja.

  (3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését nagyobb vagyoni hátrányt okozva követik el.

  (4) Ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését

  1. a) jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig,
  2. b) különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két évtől nyolc évig,
  3. c) különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

  (5) Nem valósítja meg az (1) bekezdés szerinti bűncselekményt, aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait többszörözéssel vagy lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a cselekmény jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja.


  Budapest, 2020.07.08.


  PERK TECHNOLOGIES Kft.  (Szerző)